سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خودپسندی ضد درستی و آفت خردهاست . [امام علی علیه السلام]